We worden beoordeeld met 5 van de 5 sterren op Google!

Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Zoeken

Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden OERsterk Academy B.V.

Artikel 1: Definities

OERsterk Academy:   OERsterk Academy B.V.; KvK Nummer: 58877053, statutair gevestigd te Heemskerk en kantoorhoudende te Heemskerk aan de Gerrit van Assendelftstraat 36, gebruiker van deze voorwaarden;

Consument:                natuurlijk persoon die niet handelt in de uitvoering van zijn beroep of bedrijf en die de website bezoekt voor het kopen en geleverd krijgen van een opleiding, workshop of product;

Coach:                        coach of andere gezondheidsprofessional die de website bezoekt voor het kopen en geleverd krijgen van een opleiding, workshop of product;

Cursist:                       de consument of therapeut die zich heeft ingeschreven voor een opleiding of workshop en die deelneemt of de onderneming die zijn/haar personeel laat deelnemen aan de opleiding of cursus;

Opleiding(en):            opleiding(en) en events georganiseerd en aangeboden door OERsterk Academy;

Workshop(s):             workshops en events georganiseerd en aangeboden door OERsterk Academy;

Lezing(en):                  lezingen en events georganiseerd en aangeboden door OERsterk Academy;

Overeenkomst:          overeenkomst gesloten tussen OERsterk Academy cursist met betrekking tot de verkoop en levering van de opleiding, workshop of lezing;

Partijen:                      OERsterk en de cursist gezamenlijk;

Voorwaarden:            deze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden

Website:                     website www.oersterkacademy.nu van OERsterk Academy

Artikel 2: Algemeen

2.1                   Deze voorwaarden gelden op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tot verkoop en levering van een opleiding, workshop of product, tenzij door partijen uitdrukkelijk schriftelijk van de toepasselijkheid van de voorwaarden is afgeweken.

2.2                   Als de overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van de voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de overeenkomst.

2.3                   Als een bepaling uit deze voorwaarden nietig is of vernietigd mocht worden of op andere gronden daarop door partijen geen beroep kan worden gedaan, heeft OERsterk Academy het recht die bepaling te vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling. Daarbij wordt het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht genomen. De overige bepalingen blijven in dat geval onverkort van kracht.

2.4                   OERsterk Academy organiseert c.q. verstrekt hoogwaardige opleidingen en workshops; zij zal zich ten zeerste inspannen om het beoogde resultaat te verkrijgen, maar kan het resultaat van haar dienstverlening evenwel niet garanderen.

Artikel 3: Overeenkomst

3.1                   De overeenkomst komt uitsluitend tot stand op het moment van de aanvaarding door de cursist van het aanbod. Aanvaarding van het aanbod vindt plaats door het invullen van alle gegevens op de website (www.oersterkacademy.nu).

3.2                   Bij inschrijving voor de opleiding op onze website gaat men een overeenkomst aan met OERsterk Academy voor de duur van de opleiding zoals vermeld in de opleidingsinformatie op www.oersterkacademy.nu en verklaart men akkoord te zijn met de algemene voorwaarden zoals hier vermeld. Tevens is men gebonden tot betaling van het gehele cursusgeld van de opleiding ongeacht welke betalingsregeling wordt overeengekomen. OERsterk Academy zal na inschrijving per email de ontvangst van de inschrijving bevestigen en daarmee vindt de totstandkoming van de overeenkomst plaats. De overeenkomst eindigt bij het afronden van de opleiding met een certificaat (Level 1 en Level 3) en een examen voor Level 2. Zoals in artikel 7.10 staat vermeld kan een certificaat niet eerder worden verkregen dan nadat alle afsluitende examens zijn gehaald en is in artikel 15.1 omschreven wat de extra kosten zijn indien een examen moet worden overgedaan.

3.3                   Bij het inschrijven van de opleiding op www.oersterkacademy.nu is men akkoord met eventuele uitstel van de opleiding of overstap naar een andere groep.

3.4                   OERsterk Academy behoudt zich het recht voor afwijzend op een inschrijving voor een opleiding te beslissen, bij voorbeeld indien het aantal inschrijvingen voor de opleiding daartoe aanleiding geeft of een cursist niet voldoet aan de eventuele toelatingseisen. OERsterk Academy informeert de cursist dan binnen 2 tot 10 werkdagen na ontvangst van zijn inschrijfformulier.

3.5                   Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijziging van de overeenkomst en/of voorwaarden, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van OERsterk Academy binden OERsterk Academy slechts als deze door daartoe bevoegde personen schriftelijk door OERsterk Academy zijn bevestigd.

Artikel 4: Herroepingsrecht

4.1                   Dit artikel is van toepassing in geval de consument degene is geweest die de overeenkomst met OERsterk Academy is aangegaan in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (“Koop op Afstand”).

4.2                   De consument heeft in geval van een Koop op Afstand een bedenktijd van 14 (veertien) kalenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst mag herroepen (ontbinden). Ontbinding heeft tot gevolg dat bestelde diensten (het volgen van de opleiding) niet langer afgenomen hoeven worden, waarna de consument (een gedeelte van) het door hem betaalde bedrag terugontvangt. Na het verstrijken van de bedenktermijn geldt het herroepingsrecht niet meer.

4.3                   De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag dat de consument (digitaal) heeft aangegeven de diensten af te willen nemen.

4.4                   Als de consument gebruikt wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen de bedenktijd aan OERsterk Academy te melden door dit via een email te laten weten aan OERsterk Academy (Academy@oersterk.nu) Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

4.5                   OERsterk Academy vergoedt betalingen van de consument die betrekking hebben op de overeenkomst die door de consument herroepen is.

4.6                   OERsterk Academy betaalt het terug te betalen bedrag direct maar uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen volgend op de dag waarom de consument de herroeping heeft gemeld. OERsterk Academy heeft het recht te wachten met terugbetalen tot zij heeft vastgesteld dat door de consument op correcte wijze gebruik is gemaakt van het herroepingsrecht en nadat OERsterk Academy heeft vastgesteld dat het beroep op herroepingsrecht terecht heeft plaats gevonden.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

5.1                   Met het aangaan van de overeenkomst gaan partijen de verplichting aan zich in te spannen om een zo goed mogelijk resultaat te behalen.

5.2                   Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft OERsterk Academy het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3                   OERsterk Academy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de cursist verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 6: Prijs en betaling

6.1                   Partijen komen de prijzen overeen voor de opleiding waaraan de cursist deel zal nemen, zoals vermeld in de overeenkomst. Wijziging van opgegeven prijzen ook na tot standkoming van de overeenkomst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Indien de volgende externe factoren voor OERsterk Academy kostenverhogend zijn is OERsterk Academy bevoegd deze aan de cursist door te berekenen. Het gaat hierbij om veranderende wet- en regelgeving, wijzigingen in de lonen en andere arbeidsvoorwaarden, toeslagen op de lonen, premie –verhogingen voor de sociale wetten, verhoging van onkostenvergoedingen, overige tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen.

6.2                   Indien na totstandkoming van een overeenkomst tussen OERsterk Academy en een cursist, een verhoging van de opgegeven prijzen, op grond van artikel 6.1 plaats vindt, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Ontbinding dient door de cursist per email plaats te vinden met ontvangstbevestiging door OERsterk Academy. Reeds door OERsterk Academy gemaakte kosten zullen door de cursist worden vergoed.

6.3                   Als OERsterk Academy ondanks het ontbreken van aanvaarding door de cursist na een gedaan aanbod een aanvang maakt met de uitvoering van werkzaamheden, worden die werkzaamheden geacht plaats te vinden op grond van het gedane aanbod met toepassing van deze algemene voorwaarden.

6.4                   Tenzij anders vermeld, zijn vermelde prijzen inclusief koffie, thee, lunches en –in voorkomende gevallen- overnachtingen. Het benodigde lesmateriaal en online lesmateriaal is eveneens in de prijs inbegrepen.

6.5                   Afhankelijk van de opleiding kan gekozen worden voor een betaling in 1 (een), 3 (drie) of 10 (tien) termijnen. De mogelijkheid om in een bepaald aantal termijnen te betalen wordt per opleiding op de website weergegeven. Als de cursist kiest voor betalingen van het volledige bedrag ineens, ontvangt hij/zij hiervoor een factuur. Deze factuur dient uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Bij 3 (drie) of 10 (tien) termijnen geeft de rekeninghouder een machtiging voor een automatische incasso. Uiterlijk vóór de eerste cursusdag dient (minimaal) de eerste termijn te zijn voldaan. Uiterlijk vóór de laatste cursusdag dient de laatste termijn te zijn voldaan.

6.6                   Indien de cursist haar betalingsverplichting niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de cursist vanaf de vervaldatum aan OERsterk Academy over het openstaande bedrag de wettelijke rente voor niet handelstransacties bij overeenkomsten met consumenten en de wettelijke rente voor handelstransacties bij overeenkomsten met therapeuten, verschuldigd over het totaal verschuldigde bedrag, waarbij een gedeelte van de maand als een gehele maand zal gelden. Indien de cursist nalatig blijft de vordering te betalen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval OERsterk Academy naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% (vijftien procent) van het totale bedrag met een minimum van € 250,00 (tweehonderdvijftig euro).

6.7                   Bij inschrijving van de opleiding via www.oersterk.nu dient een aanbetaling te worden gedaan van € 99,00.

6.8                   Als de cursist niet tijdig aan zijn/haar betalingsverplichtingen voldoet, verkeert hij/zij door dat enkele feit in verzuim, zonder dat daarvoor een aanmaning of ingebrekestelling is vereist. OERsterk Academy mag de cursist in dat geval de toegang tot de opleiding ontzeggen.

6.9                   Er vindt geen restitutie plaats van bedragen, behoudens op grond van het bepaalde in artikel 6.2.

6.10                 Indien de betaling ten behoeve van een opleiding geschiedt door derden, blijft de cursist aansprakelijk voor een tijdige betaling zoals bepaald in dit artikel.

6.11                 De kosten voor de workshops en trainingen van OERsterk Academy worden vooraf ineens betaald bij inschrijving.

Artikel 7: Deelnemers, lessen, onderwijsmateriaal en examens

7.1                   De cursist dient zich in en om de locatie waarde opleiding plaatsvindt, te houden aan de daar geldende voorschriften.

7.2                   OERsterk Academy heeft het recht de cursist die door zijn of haar gedrag of anderszins het normale verloop van een bijeenkomst verhindert, van verdere deelneming aan de opleiding uit te sluiten. Dit laat iedere verplichting tot betaling van de gehele opleiding onverlet.

7.3                   Als de cursist verhinderd is tot het bijwonen van een bijeenkomst, dient de cursist zich zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval vóór aanvang van de bijeenkomst, af te melden bij OERsterk Academy. OERsterk Academy is niet gehouden bijeenkomsten te herhalen voor een cursist die verhinderd was deze bij te wonen. De betaling van gemiste bijeenkomsten blijft onverminderd verschuldigd.

7.4                   Indien een bijeenkomst niet door kan gaan vanwege ziekte of andere reden deelt OERsterk Academy dit de cursist zo spoedig mogelijk mee en zal OERsterk Academy de betreffende bijeenkomst zo snel mogelijk opnieuw aanbieden.

7.5                   Op nationale feestdagen worden geen bijeenkomsten aangeboden. Indien een bijeenkomst is gepland op een nationale feestdag wordt deze bijeenkomst geannuleerd.

7.6                   OERsterk Academy heeft te allen tijde het recht de samenstelling van de groepen, de groepsgrootte, de docent, het opleidingsrooster en/of de cursuslocatie te wijzigen. Wijzigingen worden tijdig aan de cursist kenbaar gemaakt.

7.7                   Indien de docent van de opleiding afwezig is heeft OERsterk Academy het recht de bijeenkomst te verplaatsen.

7.8                   De cursist is verplicht het door OERsterk Academy voorgeschreven cursusmateriaal te gebruiken bij de uitvoering van de overeenkomst.

7.9                   Indien OERsterk Academy een (onderdeel van een) online leeromgeving ter beschikking stelt aan de cursist voor de uitvoering van de overeenkomst door de cursist, heeft de cursist uitsluitend een gebruiksrecht voor de duur van de overeenkomst.

7.10                 Uitsluitend bij het behalen van een voldoende voor alle afsluitende examens behaalt de cursist zijn/haar certificaat voor de opleiding waar de cursist de overeenkomst voor is aangegaan.

7.11                 Het verstrekte onderwijsmateriaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik.

7.12                 Er worden geen duplicaten van onderwijsmateriaal ter beschikking gesteld.

7.13                 OERsterk Academy behoudt zich het recht voor af te wijken van de in de aankondiging aangegeven volgorde en/of inhoud van het programma van de opleiding of andere sprekers/docenten in te zetten.

7.14                 De prijzen (zowel op de website als op de offertes) gelden onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen.

7.15                 OERsterk Academy kan, zonder tot het betalen van enige schadevergoeding gehouden te zijn, de overeenkomst schriftelijk tussentijds beëindigen.

Artikel 8: Annulering

8.1                   Bij onvoldoende aanmeldingen voor een opleiding, dit er beoordeling van OERsterk Academy, heeft OERsterk Academy het recht een opleiding en daarmee (een deel van) de overeenkomst te annuleren en/of een aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten. De reeds door de cursist betaalde bedragen voor de door OERsterk Academy geannuleerde opleidingsonderdelen worden door OERsterk Academy aan de cursist terugbetaald.

8.2                   Bij annulering door de cursist korter dan 1 (één) maand maar eerder dan 2 (twee) weken vóór de (start) datum van de opleiding wordt 25% van de overeengekomen prijs voor de opleiding niet terugbetaald.

Bij annulering door de cursist korter dan 2 (twee) weken maar eerder dan 1 (een) dag vóór de (start) datum van de opleiding wordt 50% van de overeengekomen prijs voor de opleiding niet terugbetaald.

Bij annulering door de cursist korter dan 1 (één) dag vóór de (start) datum van de opleiding wordt 100% van de overeengekomen prijs voor de opleiding niet terugbetaald.

8.3                   In overige gevallen van tussentijdse beëindigingen van de overeenkomst door de cursist leidt dit niet tot aanspraak op restitutie van (een deel van) de verschuldigde prijs.

Artikel 9: Aanwezigheid

9.1                   OERsterk Academy verwacht een 80% aanwezigheid. Indien de cursist om dringende redenen de lesdagen niet kan bijwonen dan dient hij/zij dit van te voren aan te geven bij de docent.

Artikel 10: Klachtenprocedure

10.1                 Mocht het gebeuren dat men ergens ontevreden over is, dan kan de cursist dit melden bij OERsterk Academy of een klacht indienen bij het secretariaat van OERsterk Academy. Feedback of klachten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld. Een indiener van de klacht dient zicht te houden aan de volgorde van de klachtenprocedure.

  1. Een binnengekomen klacht wordt in behandeling genomen door het secretariaat van OERsterk Academy (mail naar: academy@oersterk.nu)
  2. De indiener van de klacht ontvangt binnen twee weken een bericht van ontvangst van de klacht.
  3. De klacht wordt behandeld door een onafhankelijke klachtencommissie bestaande uit twee medewerkers van de opleidingsinstantie die zelf niet bij de klacht betrokken zijn.
  4. Indien een klacht niet in behandeling genomen wordt, wordt de indiener van de klacht uiterlijk binnen zes weken na ontvangstdatum hiervan op de hoogte gesteld.
  5. Een klacht wordt binnen acht weken na ontvangstdatum schriftelijk afgehandeld. Indien de behandeling van de klacht meer tijd vergt, kan deze termijn verlengd worden. De indiener van de klacht wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
  6. Binnen vijf werkdagen na het versturen van een brief waarin de afhandeling van de klacht wordt beschreven, wordt door de klachtencommissie telefonisch bij de indiener van de klacht geïnformeerd naar de tevredenheid van de afhandeling van de klacht.

10.2                 Ontvangen klachten registreert OERsterk Academy in haar klachtendossier. Vervolgens maakt zij van iedere klacht een afzonderlijk dossier aan. De klacht en de behandeling hiervan evenals de hiermee gemoeide correspondentie neemt OERsterk Academy op in het afzonderlijke dossier. Laatstgenoemd dossier wordt gedurende één jaar na afhandeling bewaard. Alle klachten en afhandelingen worden jaarlijks geëvalueerd door OERsterk Academy.

Artikel 11: Overmacht

11.1                 Het cursusmateriaal wordt voor aanvang van de cursus geleverd. Wanneer OERsterk Academy door overmacht wordt verhinderd om aan haar verplichtingen te voldoen wordt deze leveringstermijn verlengd OERsterk.

11.2                 Van overmacht aan de zijde van OERsterk Academy is sprake indien OERsterk Academy verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen als gevolg van (maar niet beperkt tot) oorlog, oorlogsgevaar, (dreiging van) terrorisme, burgeroorlog, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, ziekte werknemers, weersomstandigheden, verkeersstoring, storing in de levering van energie.

11.3                 Met overmacht wordt mede gelijkgesteld alle overige oorzaken die buiten de schild of risicosfeer van OERsterk Academy zijn ontstaan.

11.4                 Indien door overmacht de levering meer dan 3 (drie) maanden wordt vertraagd, is zowel OERsterk Academy als de cursist bevoegd de overeenkomst schriftelijk te beëindigen, zonder dat hierdoor voor een van de partijen een recht op schadevergoeding ontstaat.

Artikel 12: Intellectueel eigendom

12.1                 Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het onderwijsmateriaal of enig ander werk voortvloeiend of verband houdende met de overeenkomst, het volgen van een opleiding en het doen van een examen, rust bij OERsterk Academy , dan wel bij derden. De intellectuele eigendomsrechten rusten nimmer bij de cursist.

12.2                 De cursist mag het door OERsterk Academy vervaardigde, geleverde en/of ter beschikking gestelde onderwijsmateriaal of enig ander werk, alleen voor zichzelf gebruiken. Het is, zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van OERsterk Academy niet toegestaan om onderwijsmateriaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins. Daarnaast is het niet toegestaan het onderwijsmateriaal of enig ander werk aan derden af te staan, te verkopen of op enige andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1                 Indien de cursist door een aan OERsterk Academy toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst schade lijdt, is OERsterk Academy met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden aansprakelijk voor de schade als bedoeld in artikel 6:96 BW, die hiervan een direct en rechtstreeks gevolg is. De aansprakelijkheid van OERsterk Academy is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de opleiding, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

13.2                 OERsterk Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan en/of diefstal van (persoonlijke) eigendommen van de cursist.

13.3                 De aansprakelijkheidsregeling zoals vermeld in de vorige leden geldt mede ten aanzien van derden die OERsterk Academy voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van de personen voor wie OERsterk Academy of een dergelijke derde aansprakelijk is.

13.4                 Al het door OERsterk Academy ontwikkelde en/of samengestelde onderwijsmateriaal dan wel ander werk, voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst, is op zorgvuldige wijze, naar beste weten en kunnen samengesteld, OERsterk Academy staat niet in voor de juistheid en volledigheid van het onderwijsmateriaal. OERsterk Academy aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die gebaseerd zijn op bedoelde materialen en werken.

13.5                 OERsterk Academy staat niet in voor de juistheid en volledigheid van tijdens een opleiding verstrekte praktische tips en adviezen voor (problemen in) de praktijk.

13.6                 OERsterk Academy en de docenten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde aanbevelingen/adviezen. De cursist wordt met nadruk aangeraden deze aanbevelingen/adviezen niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op de eigen professionele kennis en ervaring en de eventueel te gebruiken aanbevelingen te (doen) controleren voordat zij op de praktijksituatie worden toegepast.

Artikel 14: Wet bescherming persoonsgegevens

14.1                 OERsterk Academy zal de (persoons) gegevens van de cursist, zijnde een consument of therapeut, uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Dit beleid is in overeenstemming met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en is vastgelegd in een privacy statement dat op de website van OERsterk Academy gepubliceerd is.

Artikel 15: Examens

15.1                 Na afloop van level 2 volgt er een verplicht examen. De prijs van het examen zit in het opleidingsbedrag. Indien men niet is geslaagd voor een examen, kan men zich opgeven voor een herkansing. De herkansing is niet kosteloos, de kosten hier voor bedragen € 195,00 exclusief omzetbelasting.

Artikel 16: Rechtskeuze

16.1                 Indien partijen langs minnelijke weg geen overeenstemming kunnen bereiken, is de rechtbank te Haarlem bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat betrekking heeft op de met OERsterk Academy gesloten overeenkomst, tenzij OERsterk Academy ervoor kiest om het geschil aanhangig te maken bij een andere volgens de wet bevoegde rechtbank.

Artikel 17: Beeld- en portretrecht

17.1                 Tijdens onze lesdagen en evenementen kunnen er opnames worden gemaakt, zoals foto’s, video’s en audio-opnames. Het is mogelijk dat een cursist hierbij herkenbaar in beeld komt. OERsterk Academy B.V. heeft het recht om deze beelden te gebruiken voor bijvoorbeeld marketingdoeleinden, social media en websites. Door deelname aan onze lesdagen en evenementen geeft de deelnemer toestemming aan OERsterk Academy B.V. om deze beelden te mogen gebruiken. Wanneer deelnemers bezwaar hebben tegen het gebruik van deze beelden, dan kunnen zij contact opnemen met OERsterk Academy B.V. om hierover afspraken te maken.

De OERsterk Coach Opleiding stopt in zijn huidige vorm

We begrijpen dat dit vragen oproept. Klik op de onderstaande link om meer te lezen wat het betekent voor jou als coach, deelnemer of geïnteresseerde.